Logo
English
     

Chúng tôi có các Chứng nhận như bên dưới:

1. CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
2. CHỨNG NHẬN CE
3. CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG LỌC TINH

Chúng tôi gửi giấy Chứng nhận theo từng dự án cụ thể. Nếu bạn cần bất kỳ các giấy Chứng nhận nêu trên, xin vui lòng gửi E-mail yêu cầu đến địa chỉ:
inquiry@sapai.com.vnChúng tôi bảo lưu các quyền lợi hợp pháp nếu xét thấy cần thiết hoặc từ chối.


Trang 1 trong 2 1 2 »